خطوط اصلی مواضع :

  • جنگ جهانی اول نشان داد که سرمایه داری بعنوان یک نظام اجتماعی وارد دوره انحطاط شده است. تنها یک آلترناتیو برای این سیستیم وجود دارد : انقلاب کمونیستی یا نابودی بشریت.

  • در عصر ما ، طبقه کارگر تنها طبقه انقلابی است و تنها این طبقه اجتماعی است که میتواند انقلاب کمونیستی را انجام دهد و به بربیت سرمایه داری پایان دهد.

  • بعد از آنکه سرمایه داری وارد دواران انحطاط خود شد ، اتحادیه های کارگری در سراسر جهان تبدیل به ارگانهای نظام سرمایه داری شدند. وظیفه اصلی اتحادیه ها کنترل طبقه کارگر ومنحرف کردن مبارزه طبقاتی کارگران است.

  • در عصر انحطاط و گندیدگی سرمایه ، شرکت در نمایشات انتخاباتی و سیرک پارلمان تنها در جهت تقویت توهمات دمکراسی است. سرمایه داری دمکراسی و سرمایه داری دیکتاتوری دو روی همان سکه هستند ، بربریت سرمایه داری.

  • تمامی جنبشهای ملی ضد انقلابی ، بر علیه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی هستند. جنگ آزادیبخش ملی یک نیروی پیاده در اختلافات امپریالیستی است.

  • علت شکست انقلاب اکتبر ، شکست موج انقلاب جهانی ، مخصوصأ شکست انقلاب آلمان که منتهی به انزوای انقلاب اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن شد.

  • تمامی احزاب چپ ارتجاعی هستند ، استالینیستها ، مائوئیستها ، تروتسکیستها و آنارشیستهای رسمی وغیره دستگاه سیاسی سرمایه را نمایندگی می کنند.

  • کلیه دولتهای به اصطلاح "سوسیالیست" یا "کمونیست" که در شوروی ، اروپای شرقی ، چین ، کوبا و غیره بر سر کار آمدند تجلی شکل ویژه از بربریت سرمایه داری بوده و هستند ، سرمایه داری دولتی.

  • سازمان انقلابی پیشقراول پرولتاریا را تشکیل میدهد و یک فاکتور فعال در تکامل و تعمیم آگاهی طبقاتی است. سازمانهای انقلابی تنها میتوانند شکل اقلیت انقلابی به خود بگیرند که وظیفه شان نه سازماندهی طبقه کارگر یا کسب قدرت بجای طبقه کارگر ، بلکه رهبری سیاسی – یک قطب نمای سیاسی است ، بطوریکه شفافیت سیاسی سازمان انقلابی و نفوذ آن در طبقه کارگر از عناصر اصلی برای امکان انقلاب کمونیستی هستند.

تعلق سیاسی:
مواضع ، نظرات و فعالیت گرایشات سیاسی پرولتری ، محصولی از تجربیات گذشته طبقه کارگر و درسهائی که سازمانهای سیاسی طبقه کارگر درطول تاریخ این طبقه کسب کرده اند. لذا صدای انترناسیونالیستی ریشه های خود را در اتحادیه کمونیستها ، انترناسیونال اول ، جناح چپ انترناسیونال دوم ، انترناسیونال سوم ، مخصوصاٌ جناح چپ انترناسیونال سوم و فراکسیونهائی که در مقابل انحطاط انترناسیونال سوم وظیفه سترگ دفاع از مواضع پرولتری و کمونیستی را بر عهده گرفتند ، فراکسیونهای هلندی – آلمانی و بویژه فراکسیون کمونیست چپ ایتالیا میداند و از سنت کمونیست چپ دفاع می کند.