مقالاتی در رابطه با چپ سرمایه :  چپ سرمایه (آنتی کمونیسمِ ضد کارگری)   چپ سرمایه  چپ دستگاه سیاسی سرمایه

  • تحولات سال 1357 و موضعگیریهای چپ دستگاه سیاسی سرمایه و انترناسیونالیستها
    گرایشات متفاوت چپ سرمایه با اعلام "انقلاب جاری در ایران" بعد از حوادث دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ، همان نقشی را ایفا میکنند که در سال 1357 ایفا کردند. مبارزۀ طبقاتی کارگران را تحت الشعاع مبارزۀ ضد دیکتاتوری خود (دمکراسی خواهی خود) قرار میدهند تا بار دیگر طبقه کارگر را به قربانگاه بورژوازی ببرند.

123Stat web statistics