معیارهای سیاسی برای اینکه مقالات بتوانند دراین صفحه منتشر شوند بقرار زیر است:
 • پذیرش مارکسیسم بعنوان متدولوژی و تئوری پرولتاریا.
 • پذیرش انقلاب اکتبر بمثابه انقلاب پرولتری.
 • رد بی قید و شرط چپ سرمایه: استالینیستها ، مائوئیستها ، تروتسکیستها و آنارشیستهای رسمی چپ دستگاه سیاسی سرمایه را نمایندگی می کنند.
 • رد بی قید و شرط سرمایه داری دولتی و خود گردانی
 • پذیرش ضرورت تاریخی حزب کمونیست انترناسیونالیست ، همچون یک سلاح ضروری برای پیروزی انقلاب کمونیستی.


  آگاهی طبقاتی و سازمان انقلابی مبارزۀ طبقاتی

 • آگاهی طبقاتی و سازمان انقلابی (سازمان کارگران کمونیست)
  آگاهی طبقاتی و سازمان انقلابی جزوه ای است که توسط رفقای سازمان کارگران کمونیست) واحد بریتانیای گرایش کمونیست انترناسیونالیستی) منتشر شده است. این جزوه به بررسی پروسه شکل گیری آگاهی طبقاتی، نقش و عملکرد سازمان انقلابی از افق سازمان کارگران کمونیست می پردازد.

 • حزب سانترالیست، آری سانترالیسم فرا حزبی، نه (گرایش کمونیست انترناسیونالیستی)
  هر حزب انقلابی، اگر صرفا در انتزاع بسر نمیبرد، باید مشکلات مبارزه طبقاتی را، در اوضاع و احوال تاریخی که خشونت و اتوریته های به چالش نگرفته شده، تسلط دارند، مورد خطاب قرار دهد. برای اینکه بطور فزاینده ای به وسیله زنده ائی برای مبارزه و پیکار تبدیل شود ، تنها از طریق وحدت آهنین میتواند خود را سازمان دهد. بنابراین، صفوف آن برای مقابله با رخنه ضد انقلاب باید کاملا بسته باشد. یک حزب انقلابی میمون وار از احزاب بورژوائی تقلید نمیکند اما از انطباق ساختار سازمانی خود با ضرورت نیازهای عینی مبارزه انقلابی، تبعیت میکند.

 مطالب دیگر از انترناسیونالیستها

 • سرمایه داری مسبب تمامی فجایع طبیعی وزیست محیطی است (در حاشیه پدیده گرد و غبار)
  معضلات زیست محیطی، چون سیل، طوفان، سونامی، زلزله و غیره هر ساله جان هزاران نفر از مردمان جامعه و بخصوص اقشار تحتانی جامعه و طبقه کارگر را میگیرد. فجایع طبیعی و زیست محیطی، توسط سرمایه داری حوادث غیر مترقبه نامیده می شود که خارج از قدرت بشری است.ولی فجایع طبیعی زیاد هم غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی نیستند آنها محصول بهره برداری غیر منطقی از منایع زمین هستند.

 • طلوع – تک برگی انترناسیونالیستها(شماره 8)
  طلوع نشریه تک برگی گرایش کمونیست انترناسیونالیستی است که در کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف منتشر می شود. موضوع اصلی این شماره بر علیه قطع و کاهش هزینه ها و بر علیه سرمایه داری راهی بجز مبارزه متحدانه، پیش روی ما نیست.

 • افغانستان – گورستان بلند پروازیهای امپریالیسم (گرایش کمونیست انترناسیونالیستی)
  جنگ امپریالیستی نتیجه مستقیم سیستم تولید سرمایه داریست و تنها با سرنگونی مناسبات تولیدی سرمایه داری میتواند خاتمه یابد. اقدامات کارگران برای منافع طبقاتی خود، علی الخصوص زمانیکه این اقدامات نقشه های جنگی بورژوازی را مختل میکند، نطفه هائی هستند که میتوانند به مخالفت واقعی طبقاتی بر علیه جنگ امپریالیستی و ساخت فرم بالاتری از جامعه منجر شود.

 • طلوع – تک برگی انترناسیونالیستها
  طلوع نشریه تک برگی گرایش کمونیست انترناسیونالیستی است که در کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف منتشر می شود. موضوع اصلی این شماره، «حمله های جهانی سرمایه داری، پاسخ بین المللی می طلبد»می باشد.

 • فراخوان به هواداران چپ کمونیست (استرالیا)
  فراخوان زیرین که به انترناسیونالیستها و از جمله به ما توسط هواداران چپ کمونیست (استرالیا) ارسال شده است ، توسط صدای انترناسیونالیستی به فارسی بر گردانده شده است. فراخوان اصول انترناسیونالیستی را پیش رو قرار میدهد ، چیزی که ما خوش آمد می گوئیم.

 • در جامعه سرمایه داری ، بورژوازی هر چند سال یکبار این فرصت را به پرولتاریا میدهد تا سرکوبگران خود را انتخاب کنند!
  در عصر زوال و گندیدگی نظام سرمایه داری امپریالیستی، طبقه کارگر تنها با متوسل شدن به قهر انقلابی و با اتکا به شوراهای سرخ مسلح خود میتواند ماشین سرکوب بورژوازی را منهدم نماید و قدرت سیاسی را تصرف کند. تا از این طریق به نابودی مالکیت خصوصی در راستای برچیدن کار مزدوری همت گمارد. بنابر این در دروره کنونی مجاز نیست تا در نمایشات بورژوازی تحت عناوین مختلف انتخابات پارلمانی و غیره شرکت کند. شرکت در این نمایشات ارتجاعی بهر دلیل تائیدی است بر تمامی توحش و بربریت نظام سرمایه داری.

 • شکست جنبش سبز!
  رهبران جنبش سبز به همراه تمامی سازمانها و احزاب بورژوازی از سلطنت طلبان گرفته تا مجاهدین ، توده ای ، اکثریتی ، فدایی ، حزب کمونیست کارگری و تمام کسانیکه از کارگران و زحمتکشان می خواستند که در جنبش سبز متشکل شوند به همراه مدیای امپریالیستی ، ضد انقلاب و مخالف دموکراسی واقعی برای توده های مردمی هستند .


 • فیدل کاسترو یک انقلابی نبود!
  در رابطه با مرگ فیدل کاسترو سوالی که مطرح می شود این است: آیا کاسترو یک کمونیست بود و جامعه کوبا سوسیالیستی؟ موضع گیریها در قبال مرگ کاسترو در میان جناح چپ و راست سرمایه، زمینه ای فراهم کرد، تا بار دیگر کوبا بعنوان کشوری سوسیالیستی معرفی شود و سوسیالیسم با بربریت سرمایه داری تعریف شود!

 • توافق هسته ای به منزله پذیرفتن ایران بعنوان یک قدرت منطقه ای است
  در رابطه با توافق هسته ای نوشته ای تحت عنوان "معامله و مصالحه هسته ای با جمهوری اسلامی ایران منعکس کننده تغییرات در خاورمیانه است!"[1] در وبلاگ رفقای کمونیست انترناسیونالیست انتشار یافته است. ما جهت گیری کلی نوشته را علیرغم اینکه ابهامات و اشتباهاتی دارد، انترناسیونالیستی ارزیابی کرده، لذا در این نوشته سعی می کنیم به پاره ای از این ابهامات نگاهی بیفکنیم.

 • بسوی چپ کمونیست از یونان
  «رفقای انترناسیونالیست» نام گروهبندی جدیدی است در راستای همگرائی بسوی چپ کمونیست از یونان. تلاش و جهت گیری این رفقا بسوی مواضع انترناسیونالیستی ارزشمند است.

 • تحولات مصر از دیدگاه چپ سرمایه
  به باور انترناسیونالیستها انقلاب اجتماعی یک پدیدۀ جهانی است و تنها در سطح بین المللی امکان پذیر است، چرا که تنها در چنین شرایطی نیروی مادی جامعه قادر به تغییر روابط تولیدی است. اما گروه¬های چپ سرمایه خیزش های توده ای را که گاها منجر به سقوط یا جابجایی جناحی از حاکمیت می گردد، بدون اینکه تغییری ساختار دولتی انجام یافته باشد به دروغ انقلاب می گویند.

 • فلاکت اقتصادی محصول نظام بربر سرمایه داری است! شیوۀ تولیدی جامعه ایران سرمایه داری است و نمی تواند خارج از قوانین عام سرمایه داری حرکت کند، لذا بحران اقتصادی شرایط امروز ایران نیز ریشه در ویژگی ذاتی شیوۀ تولید سرمایه داری دارد.

 • اکبر و لادن در لحظۀ بخون تپیده شدن منتقد چپ ضد انقلابی بودند
  آنها در لحظۀ بخون تپیده شدن منتقد چپ ضد انقلابی بودند. سر تعظیم فرود آوردن در مقابل چنین ستارگانی ادای احترام نمی کند بلکه باید نقدی را که آنها شروع کردند و در اوایل آن نیز به خاک افتادند ادامه داد. بسط و تکامل نقد آنها بسوی مواضع کمونیستی و انترناسیونالیستی، بهترین گرامیداشت یاد این گرامیان است.

 • درسهائـی از انقــلاب اکتبـر (بخش دوم)
  دستگاه عریض و طویل دروغ پردازی استالینی با ساختن جعلیات تاریخی و نظری همراه با جناحهای گوناگون سرمایه داری، استالنیسم را ادامۀ بلشویسم و کشورهای بلوک شرق را سوسیالیسم معرفی کرده اند. شعارهای دفاع از میهن سوسیالیستی، جبهه خلق و سوسیالیسم در یک کشور را بمنظور مخدوش نمودن مرز طبقاتی و مبارزات طبقاتی جهانی در خدمت سازش با سرمایه داری مورد استفاده قرار داده و مسبب بزگترین قتل وعامها در تاریخ بشری گردیده است.

 • درسهائـی از انقــلاب اکتبـر (بخش اول)
  انقلاب بورژوائی ارزیابی کردن ماهیت انقلاب روسیه، بخاطر اقدامات اقتصادی که توسط قدرت جدید اتخاذ گردید، مانند ملی کردنها و تقسیم اراضی که مسلما در چارچوب اقتصاد سرمایه داری جای دارد و آنها را بعنوان دلایل انقلاب بورژوائی مطرح کردن و در برابر آن ارائه دادن سیاست واقعا "سوسیالیستی" چون تسخیرتشکیلات اقتصادی و سازمانهای اقتصادی توسط طبقه کارگر ، و همچنین سازمانهای طبقه ای چون شورای کارخانه ها که سیاست اقتصادی را به پیش ببَرند، دیگر پیروی کردن از کائوتسکی یا استالین نمی باشد، بلکه دنباله روی از پرودن و آنارشیستها است.

 • قتل عام مجاهدین ، جنایتی از بازی امپریالیستی
  عراق در یک زد وبند با حاکمیت جمهوری اسلامی دست به کشتاراعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف زده است. این نه اولین و نه آخرین یورش ارتش عراق به این کمپ خواهد بود و این حمله نمی تواند بدون چراغ سبز آمریکا صورت گرفته باشد.

 • طرح هدفمندکردن یارانه ها حمله ای است به سطح معیشت طبقه کارگر
  در راستای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و به منظور تقویت هر چه بیشتر انباشت سرمایه ، جمهوری اسلامی سر انجام در بیست و هشتم اذرماه طرح هدفمند کردن یارانه ها را به مرحله اجراء گذاشت .

 • یونان نظری بر یک تلاش و یک تجربه (گرایش کمونیست انترناسیونالیستی)
  اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ِ ﺑﺪھﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻮرو را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورده، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ، ﺑﺤﺮان ِ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮداﮔﺮى ﻟﺠﺎم. ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﻮد آورى آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.


 چپ دستگاه سیاسی سرمایه

 • مختصات کلی چپ دستگاه سیاسی سرمایه
  تمامی جریانات موجود چپ تحت عنوان "کمونیسم" تبلوری از دستگاه فکری چپ بورژوازی میباشند. نقطه عزیمت بنیادهای فکری چپ بورژوازی را میتوان آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 قرار داد. خیانت و ارتداد رهبران انترناسیونال دوم و تصمیمات ضد انقلابی آنان در قبال جنگ امپریالیستی موجب شد تا در درون احزاب کارگری آن دوران صف بندی های جدیدی شکل بگیرد.

 • تفاوتهای چپ کمونیست با دستگاه فکری چپ بورژوازی (قسمت دوم)
  بطورکلی آنچه که کمونیستهای انترناسیونالیست را از دستگا فکری چپ بورژوازی متمایز میسازد، رویکردی کاملاً متفاوت است، نسبت به همه عرصه های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی، و جهانشمول بودن تبیین آنان از این روندها و بکارگیری حاصله از نتایج اصولی آنها میباشد.

 • تفاوتهای چپ کمونیست با دستگاه فکری چپ بورژوازی(قسمت اول)
  برغم تمامی تشبثات شبه کمونيستی، برداشت چپ سرمایه از مبانی مارکسيسم و تحلیل آنها از نظام سرمایه داری ، در داربست همان نظرگاههای سوسیال رفرمیستی، توضیح شیوه تولید مسلط جامعه تحت عنوان سرمایه داری وابسته، در کشورهای پیرامون، درکی ناسیونالیستی از سرمایه داری معاصر، نقدی مائوئيستی و يا سوسیال دمکراتیک از سوسیالیسم روسی، باور به انقلاب جمهوری دمکراتیک خلق در همین کشورها، اینها خطوط کلی مواضع و نظرات این احزاب و سازمانها را بطور علی العموم تشکیل میدهد.

 • چپ سرمایه یا چپ کمونیست!
  جنبش دموکراسی خواهی همیشه از جنبش طبقاتی بعنوان نردبانی جهت صعود خود نگاه کرده است و بعد از پیروزی با یک لگد نردبان را به دور انداخته است ، چپ سرمایه با توهم پراکنی ، سعی کرده ازجنبش طبقاتی بعنوان یک نردبان صعود استفاده کند .