بیانیه ها – اعلامیه ها :
 • یاد رفیق برنادت گرامی باد!
  با اندوه فراوان، قلب انترناسیونالیستی از تپیدن بازایستاد و جریان کمونیست بین المللی یکی از مبارزان خودش را از دست داد. خاموشی یک انترناسیونالیست که در قلب تپنده سرمایه، فرانسه، بر علیه سرمایه می جنگید، نه یک فقدان، فقط برای جریان کمونیست بین المللی ، بلکه برای طبقه کارگر، چپ کمونیست و همه انترناسیونالیستها است.

 • جهت اطلاع بازدیدکنندگان سایت صدای انترناسیونالیستی!
  سایت صدای انترناسیونالیسی متاسفانه بدلیل اشکالات فنی در سرور ارائه دهنده خدمات، حدود یک روز قابل دسترسی نبود.

 • همبستگی با گرایش کمونیست انترناسیونالیست
  بار دیگر یکی دیگر از جریانات مهم چپ کمونیست هدف لجن پراکنی و بی اعتبار سازی قرار گرفته است. بار دیگر مصمم ترین مبارزان چپ کمونیست متهم به ارتباط با نیروهای دولت بورژوائی شده اند. بار دیگر ارزش ها و پرنسیپ های چپ کمونیست چپ به لجن کشیده شد.

 • همبستگی با جریان کمونیست بین المللی
  انترناسیونالیستها صرف نظر از همگرائی و یا واگرائی در مواضع سیاسی شان، باید این چنین اقداماتی را نفی کنند و تاکید کنند که تحت هیچ شرایطی چنین اقداماتی را تحمل نخواهند کرد

 • بورژوازی اسلامی «شب شیشه های شکسته» را تکرار کرد!
  طبقه کارگر ایران نمی تواند به سرنوشت خواهران و برادران هم طبقاتی خود بی اعتنا باشد. مجازات دسته جمعی بخشی از طبقۀ کارگر توسط بورژوازی اسلامی، حمله به کل طبقۀ کارگر است.

 • از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!
  صدای انترناسیونالیستی برای تحقق امر انقلاب کمونیستی می رزمد و در مبارزۀ خود و در دفاع اش از ارزش ها و پرنسیپ های پرولتری به حمایت شما نیاز دارد. از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید.

 • پیام به نشست بین المللی گرایش کمونیست انترناسیونالیستی
  شما یکی از جریان هائی هستید که تاریخا و ارگانیک ریشه در جریانی دارید که در سیاهترین دورۀ ضد انقلاب از مواضع کمونیستی دفاع کرده است. این بدان معنی است که انتظارات از شما زیاد است

 • بی اعتبار کردن چپ کمونیست موقوف!
  انتشار مقالات انترناسیونالیستها توسط چپ سرمایه ، صرفا در خدمت منافع ضد انقلابی آنان و در راستای ایجاد اغتشاش فکری و توهم پراکنی در فضای سیاسی است. بنابراین عملکرد آنها تنها در خدمت منافع بورژوازی است تا حصاری ایجاد کنند بین فضای سیاسی پرولتری و عناصر جدیدی که در جستجوی مواضع انترناسیونالیستی هستند.

 • از فراخوان همبستگی جریان کمونیست بین المللی حمایت کنید!
  مبارزه پرولتاریای ترکیه به عنوان بخشی از مبارزه طبقاتی بین المللی باید ادامه پیدا کند. مبارزه آنها همبستگی طبقاتی واقعی را نشان داده است ، سلاح قدرتمند در برابر حملات بورژوازی. نبـرد طبقاتی آنها ، شایسته عالـی تـرین همبستگی ها است ، در ایفای وظیفه انترناسیونالیستی مان کوشا باشیم.

 • زنده باد مقاومت قهرمانانه کارگران تکل !
  بر علیه سیاست ضد کارگری (سیاست C-4) دولت ترکیه هزاران کارگرکمپانی تکل مبارزه قهرمانانه ای را شروع کرده اند. هزاران کارگر از تمامی شهرهای ترکیه در آنکارا تجمع کرده اند تا با چنگ و دندان علیرغم سرکوب وحشیانه دولت پلیسی از سطح معیشت خود دفاع کنند.

 • نه احمدی نژاد نه موسوی زنده باد مبارزه طبقاتی !
  جنبش سبز تعلقی به کارگران ندارد و متعلق به یکی از جناحهای رقیب بورژوازی است. ما نباید به عنوان گوشت دم توپ در اختلافات درونی بورژوازی عمل کنیم. به جای پرچم سبز ، ما باید پرچم خودمان را بلند کنیم ، پرچم پرولتاریا و پرچم سرخ.

 • جهت اطلاع خوانندگان!
  انترناسیونالیستها باوری به "حق تکثیر" (کپی رایت ) ندارند ، اشاعه و گسترش افکار انترناسیونالیستی را بخشی از وظیفه خود میدانند. ولی انتشار مقالات انترناسیونالیستها توسط چپ سرمایه ، صرفا در خدمت منافع ضد انقلابی آنان است.

 • یاد رفیق جری گرون گرامی باد!
  خاموشی یک انترناسیونالیست که در قلب تپنده سرمایه ، ایالات متحده آمریکا ، بر علیه سرمایه می جنگید ، نه یک فقدان ، فقط برای جریان کمونیست بین المللی ، بلکه برای طبقه کارگر ، چپ کمونیست و همه انترناسیونالیستها است.