! جهت اطلاع خوانندگان


انترناسیونالیستها باوری به "حق تکثیر" (کپی رایت ) ندارند ، اشاعه و گسترش افکار انترناسیونالیستی را بخشی از وظیفه خود میدانند. ولی انتشار مقالات انترناسیونالیستها توسط چپ سرمایه ، صرفا در خدمت منافع ضد انقلابی آنان است. انتشار مقالاتی از صدای انترناسیونالیستی توسط "کارگران" "کمونیست" ایران بدون اطلاع ما بوده و ما مسئولیتی در قبال آن نداریم.24 بهمن 1388

صدای انترناسیونالیستی