! جهت اطلاع بازدیدکنندگان سایت صدای انترناسیونالیستی

سایت صدای انترناسیونالیسی متاسفانه بدلیل اشکالات فنی در سرور ارائه دهنده خدمات، حدود یک روز قابل دسترسی نبود. سایت از روز دوشنبه به تاریخ 4 آبان 1394 (حدود ساعت 19به وقت گرینویچ) تا روز سه شنبه به تاریخ 5 آبان 1394 (حدود ساعت 20 به وقت گرینویچ) قابل روئیت نبود و مراجعه کننده با پیام «سرور قابل دسترس نیست» مواجه می شد. قطعا در صورت بروز و طولانی بودن اشکالات فنی، مراتب را از طریق سایت های انترناسیونالیستی (بخصوص سایت گرایش کمونیست انترناسیونالیست و جریان کمونیست بین المللی) به اطلاع عموم خواهیم رساند.


6 آبان 1394

صدای انترناسیونالیستی