بسوی چپ کمونیست از یونان
«رفقای انترناسیونالیست» نام گروهبندی جدیدی است در راستای همگرائی بسوی چپ کمونیست از یونان. تلاش و جهت گیری این رفقا بسوی مواضع انترناسیونالیستی ارزشمند است. این رفقا همچنین مطالبی از دیگر انترناسیونالیستها منجمله «صدای انترناسیونالیستی» ترجمه کرده اند. با مکاتبه و نقد مواضع این رفقا به پیشروی مواضع انترناسیونالیستی کمک کنید.

ایمیل تماس با رفقا: intercomrades@yahoo.com

آدرس وبلاگ رفقا: http://engymo.wordpress.com

صدای انترناسیونالیستی
5 آبان 1392