پیشروی مواضع
انترناسیونالیستی در یـونـان

سرمایه داری یک سیستم جهانی است و به طبع آن نیز طبقه کارگر یک طبقه جهانی است. از آنجائیکه حملات بورژوازی به سطح معیشت و دستاوردهای طبقه کارگر جهانی بوده است، لذا پاسخ طبقه کارگر نیز باید شکل و محتوای جهانی داشته باشد. در عصر امپریالیسم مبارزات طبقه کارگر در اقصی نقاط جهان سرمایه بیشتر از دوره های قبل به دیگر همزنجیران خود تاثیر می گذارد و همچنین از مبارزات سایر هم طبقه ای های خود تاثیر می پذیرد. این نگرش یکی از ویژگیهای حیاتی و همچنین مثبت انترناسیونالیستها است.

مواضع انترناسیونالیستی به فضای سیاسی یونان نیز پیشروی کرده است. «رفقای انترناسیونالیست» نام گروهبندی جدیدی است که در راستای همگرائی به سوی چپ کمونیست فعالیت می کنند. این رفقا علاوه بر وبلاگ خود نشریه تئوریکی نیز بنام «آنزیم» منتشر می کنند. «رفقای انترناسیونالیست» علاوه بر مطالبی که خود منتشر می کنند، مقالاتی نیز از دیگر گرایشات چپ کمونیست منجمله «صدای انترناسیونالیستی» ترجمه و منتشر کرده اند.

«رفقای انترناسیونالیست» اخیرا مواضع پایه ای خود را به زبان انگلیسی منتشر کرده اند و مواضع پایه ای رفقا بیانگر پیشروی چپ کمونیست در فضای سیاسی یونان است. ما سعی می کنیم در این نوشته نگاهی گذرا به مواضع پایه ای رفقا داشته باشیم. در آینده مواضع پایه ای رفقا را با جزئیات بیشتری مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

تاکید رفقا به انترناسیونالیسم و رد بی قید و شرط هر گونه ملی گرائی با عناوین و القاب چپ و تاکید بر اینکه برنامه کمونیستی تنها با جهت گیری انترناسیونالیستی می تواند پاسخگوی معضلات طبقه کارگر و بخصوص امر رهائی آنان باشد، از مهمترین دستاوردهای این رفقاست. از چنین افقی است که ایزوله شدن انقلاب اکتبر را عامل اساسی انحطاط حزب بلشویک و عروج سرمایه داری دولتی و استالینیزم ارزیابی می کنند.

رفقا بدرستی به نقش و جایگاه اتحادیه های کارگری بعنوان بازو و عامل بورژوازی در محل کار و محیط های کارگری تاکید می ورزند و همچنین به عملکرد اتحادیه ها در سرکوب و انحراف مبارزات کارگری اشاره می کنند. رفقا آلترناتیو به مبارزات مستقل کارگران، به عبارت بهتر به مبارزات کارگری خارج از اتحادیه ای تاکید می ورزند.

رفقا هر گونه توهم پراکنی، بخصوص تحت عناوین به ظاهر رادیکال و انقلابی در رابطه با پارلمان را نفی می کنند و سیرک پارلمانتاریسم را نمایشی برای اعتبار بخشیدن به دمکراسی بورژوائی ارزیابی می کنند و بر ضرورت انقلاب برای پایان دادن به بربریت سرمایه داری تاکید می کنند.

نفی «جنبش های ملی» تحت عنوان هر ایدئولوژی بعنوان جنبش های ارتجاعی که تنها در خدمت تضعیف مبارزۀ طبقاتی و در راستای اهداف جناحهای بورژوازی در جدالهای درونی شان است، یکی دیگر از مواضع پایه ای رفقا است.

نفی سرمایه داری دولتی بخصوص شکل خاص آن استالینیزم در بلوک شرق که نام کمونیزم را به لجن کشید. تمایز بین جامعه سوسیالیستی بعنوان یک جامعۀ بدون طبقه، با شیوه تولید سوسیالیستی و سرمایه داری دولتی با استثمار لجام گسیخته با شیوه تولید سرمایه داری در کشورهای استالینیستی.

تاکید بر کار مستقیما کمونیستی (ضد سرمایه داری) و نفی کار دمکراتیک که در خدمت جناح های متفاوت بورژوازی است، بخصوص چپ دستگاه سیاسی سرمایه. رفقا بدرستی اعلام کرده اند برای مبارزه بر علیه اشکال خشن توحش جاری در جامعه باید منشا آن یعنی سرمایه داری را به زیر کشید، هر گونه دفاع و حمایت از نهادهای دمکراتیک سرمایه، جنگی بر علیه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی است. و در پی قتل «پائلوس فیسس» (Pavlos Fyssas) به دست آدمكشان نئونازیست «طلوع طلایی» در یونان و دستگیری رهبر حزب«طلوع طلایی»، «رفقای انترناسیونالیست» تاکید کردند، تنها ضد فاشیست بودن یعنی افتادن در دام "دمکراسی" دولت سرمایه داری، بلکه باید ضد سرمایه داری بود.

در رابطه با نقش و وظایف سازمان انقلابی، رفقا ضمن نفی درک مکانیکی از پروسه تکامل آگاهی طبقاتی به نفی احزاب توده ای می پردازند و به ضرورت پیشقراول پرولتاریا، سازمانی که اقلیت پرولتاریا را در بر می گیرد، تاکید می ورزند. رفقا همچنین بر ضرورت نقش حزب کمونیست انترناسیونالیست برای پیروزی انقلاب تاکید می ورزند.

مکاتبه و نقد مواضع «رفقای انترناسیونالیست» به پیشروی چپ کمونیست یاری خواهد رساند. در زیر آدرس ایمیل و همچنین آدرس وبلاگ رفقا درج می شود.صدای انترناسیونالیستی
23 خرداد 1393ایمیل تماس با رفقا:
intercomrades@yahoo.com

آدرس وبلاگ رفقا:
http://engymo.wordpress.com