مقدمه ای بر ترجمۀ مقالات
جریان کمونیست بین المللی در مورد انقلاب آلمان


اگر یکسان قرار دادن کمونیسم با استالینیزم بزرگترین دروغ قرن بیستم باشد ، وقوع انقلاب شکوهمند اکتبر نیز بزرگترین شگفتی قرن بیستم بود. انقلاب پرولتری اکتبر ، افق دیگری را به روی پرولتاریای جهانی گشود. افق به زیر کشیدن نظام بربر سرمایه داری در سراسر جهان و برپائی جهانی بدون استثمار و طبقه ، جهان کمونیستی.

انقلاب اکتبر شکست خورد ، استالینیزم بر ویرانه های انقلاب اکتبر و بر روی استخوانهای کمونیستهای بخون تپیده شده ، خود را تحکیم بخشید. هزازان نفر از کمونیستها و کارگران ، تبعید ، زندانی و قتل عام شدند ، کسانی که انقلاب اکتبر را خلق کرده بودند ، همۀ کسانی که نیروهای زندۀ انقلاب بودند ، پیشقراول پرولتاریای جهانی.

علت شکست انقلاب اکتبر را در شکست موج انقلاب جهانی و مخصوصا شکست انقلاب آلمان باید جستجو کرد ، که منتهی به انزوای انقلاب اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن گردید. این مسئله حقانیت این نظریۀ انترناسیونالیستها ، که در عصر انحطاط سرمایه داری ، عصر امپریالیسم ، عصری که در آن تمامی دولتها صرف نظر از بزرگی و کوچکی شان امپریالیست هستند ، انقلاب کمونیستی تنها در سطح بین المللی امکان پذیر است. بورژوازی آلمان یکی از مستحکمترین دژهای بورژوازی جهانی است که تسخیر آن برای پرولتاریا به آسانی دژهای دیگر بورژوازی نخواهد بود. لذا درک علل شکست انقلاب آلمان ، تجزیه و تحلیل آن و درس گرفتن از نکات ضعف و قوت آن برای انقلابیون و پرولتاریا حائز اهمیت است. در این راستا مبادرت به ترجمۀ سلسله مقالاتی از جریان کمونیست بین المللی می کنیم که امیدواریم سود مند قرار گیرد.صدای انترناسیونالیستی
21 تیر 1389