! یاد رفیق جری گرون گرامی باد


در 23 بهمن 1388 قلب انترناسیونالیستی از تپیدن بازایستاد و جریان کمونیست بین المللی یکی از مبارزان خودش را بر اثر سکته قلبی از دست داد. خاموشی یک انترناسیونالیست که در قلب تپنده سرمایه ، ایالات متحده آمریکا ، بر علیه سرمایه می جنگید ، نه یک فقدان ، فقط برای جریان کمونیست بین المللی ، بلکه برای طبقه کارگر ، چپ کمونیست و همه انترناسیونالیستها است.

رفیق جری قطعا با ما هم عقیده می شدی که پافشاری کردن به پرنسیپهای پرولتری که شما باور داشتی و مبارزه کردن با آن نظام اجتماعی بربری که شما یک عمر جنگیدی ، بهترین گرامیداشت یاد و خاطره عزیز شما خواهد بود.

رفقای جریان کمونیست بین المللی و خانواده رفیق جری ، عمیق ترین احساسات همدردی و همبستگی ما را پذیرا باشید. ما در کنار شما هستیم.7 اسفند 1388

صدای انترناسیونالیستی