توضیحی بر کمونیست چپپس از شکست موج انقلاب جهانی و پیروزی ضد انقلاب بر ویرانه های انقلاب اکتبر و بدنبال آن اضمحلال اولین حزب کمونیست ایران به رهبری سلطانزاده، تاریخ فضای سیاسی ایران، تاریخ چپ دستگاه سیاسی سرمایه بوده است. فضای سیاسی ایران یک گسست تاریخی عمیقی را از سنت های کمونیستی و انترناسیونالیستی تجربه کرده است. تاریخ فضای سیاسی ایران بعد از آن، تاریخ چپ سرمایه، تاریخ استالینیسم، مائوئیسم و تروتسکیسم بوده است.

از اواسط دهۀ 80 میلادی مبارزین و محافلی تحت تاثیر مواضع کمونیستهای انترناسیونالیست مبادرت به ترجمۀ متون و مباحث کمونیستهای انترناسیونالیست کردند. در جریان ترجمه ها، متاسفانه یک سهل انگاری یا بی دقتی انجام گرفته و این سهل انگاری تداوم نیز داشته است. گاها در ترجمه ها واژۀ "چپ کمونیست" به جای اصطلاح درست آن «کمونیست چپ»(Left Communist) نگاشته شده است. متاسفانه ما نیز به این سهل انگاری ادامه دادیم. با این توضیح، تلاش ما بر این خواهد بود همیشه «کمونیست چپ» را در ادبیات مان بکار ببریم. به مرور زمان نیز، این سهل انگاری را در نوشته های قبلی تصحیح خواهیم کرد. قطعا فقط واژۀ "چپ کمونیست" به «کمونیست چپ» تصحیح خواهد یافت، ما تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییرات، حتی جزئی در نوشته های خود نیستیم.

نزدیک صد سال است «کمونیست چپ» با افتخار تمام از مواضع پرولتری در سطح جهانی دفاع کرده است، در جریان جنگ جهانی دوم به مواضع انترناسیونالیستی وفادار ماند و در دوران سیاه ضد انقلاب با چنگ و دندان به دفاع از ارزش ها و پرنسیپ های کمونیستی برخواست. امروز دیگر مواضع «کمونیست چپ»( کمونیستهای انترناسیونالیست) در فضای سیاسی ایران اگر چه بسیار ضعیف اما یک واقعیت انکار ناپذیر است. امیدواری است انترناسیونالیستهائی که خود را متعلق به سنت کمونیست چپ می دانند در زدودن این سهل انگاری کوشا باشند.


صدای انترناسیونالیستی
آبان 1395