چپ سرمایه یا چپ کمونیست!توضیح:

سیاست ما درج رسید نامه ها یا پاسخهای آنها در سایتمان نیست. با این حال نوشته ها یا نامه هایی که مضمون مباحثاتی و از افق انترناسیونالیستی باشد ، بتدریج در سایت درج خواهد شد. نامه زیر که به "ندای سرخ" نوشته شده ، اخیرا بدست ما رسیده است که عینا منعکس میکنیم.

دوستان عزیز :

الزاما باید توضیح دهم از انجایئکه در سایت شما لینکی به جریان کمونیست بین الملل قرار دارد ، برای مدتی مرا گیج کرده بود ، زیرا می پنداشتم که جریان شما نزدیک به چپ کمونیست انترناسیونالیست می باشد و با ولع خاصی مطالب سایت شما را پی می گرفتم و مکررا دچار ابهام می شدم ، همینطور که می دانید چپ کمونیست انترناسیونالیست وارث مواضع کسب شده از تجربیات مبارزات جنبش کارگری در خلال شکست انقلاب اکتبر است ، منجمله نفی تمام جریانهای چپ سرمایه از قبیل تروتسکیسم ، استالنیسم ، مائوئیسم ... بوده است .

جریانات ضد انقلابی چپ سرمایه با مخدوش کردن مرزطبقاتی ، مبارزات جنبش طبقه کارگر را به شکست کشانیده است . شعارهایی از قبیل بر علیه فاشیسم در جنگ جهانی دوم نمونه هایی از این توهم پراکنی است که مبارزه کار وسرمایه را مخدوش می نماید .

به دیده ی من جنبش اعتراضی در ایران دو جنبش است ، جنبش دموکراسی خواهی و جنبش طبقاتی که هر کدام از انها در مکان خاص خودشان در حال مبارزه هستند ، جنبش دموکراسی خواهی همیشه از جنبش طبقاتی بعنوان نردبانی جهت صعود خود نگاه کرده است و بعد از پیروزی با یک لگد نردبان را به دور انداخته است ، چپ سرمایه با توهم پراکنی ، سعی کرده ازجنبش طبقاتی بعنوان یک نردبان صعود استفاده کند .

در سال 57 با ضد امپریالیست خواندن خرده بورژوازی طبقه کارگر را فریفت و حالا هم با رادیکال کردن شعارهای جنبش سبز قصد فریفتن طبقه کارگر را بعهده دارد . در صورتی که مبارزات طبقاتی از کانال خاص خودش می گذرد ، سازماندهی و تشدید مبارزه طبقاتی که وظیفه کمونیست های راستین می باشد سخت و توانفرسا است ولی به دنبال جنبش سبز افتادن و شعارهای انرا رادیکال کردن ساده تر است .

A