! بی اعتبار کردن چپ کمونیست موقوف


ما قبلا هم اعلام کردیم که ، انترناسیونالیستها باوری به "حق تکثیر" (کپی رایت ) ندارند ، اشاعه و گسترش افکار انترناسیونالیستی را بخشی از وظیفه خود میدانند. ولی یک محفل بی هویت سیاسی تحت نام "کارگران" "کمونیست" ایران بی اعتبار کردن سیستماتیکی را از چپ کمونیست آغاز کرده است. از یک طرف بدون اطلاع گرایشات چپ کمونیست مقالات آنها را در نشریه یا سایتشان منتشر می کنند و از سوی دیگر به لجن پراکنی علیه انترناسیونالیستها می پردازند.

ما پیشترنیز به اطلاع رساندیم که انتشار مقالاتی از صدای انترناسیونالیستی توسط "کارگران" "کمونیست" ایران بدون اطلاع ما بوده و ما مسئولیتی در قبال آن نداریم. یکی از قبیح ترین اقدام آنها دزدیدن آرم جریان کمونیست بین المللی و انتشار آن بنام خودشان می باشد.[1] این در حالی است که این محفل بی هویت سیاسی معتقد است که جریان کمونیست بین المللی "به انحراف کشانده شده است".[2]

اینها مقالات انترناسیونالیستها را با اهداف ضد انقلابی منتشر می کنند و همزمان علیه انترناسیونالیستها لجن پراکنی می کنند و می نویسند:

"متاسفانه باعث تاسف است که با قبول کلی جریان انقلاب کمونیستی در سطح بین المللی، ناخواسته به دنبال تحلیل اپورتونیست ها، از جمله «کمونیست های کارگری» حکمتیست و رویزیونیست هایی چون ناصر زرافشان و رییس دانا و عمویی (رهبر داخل کشوری حزب توده) افتاده اید." [3]

چپ کمونیست از آنجمله جریان کمونیست بین المللی ، گرایش کمونیست انترناسیونالیست و دیگر گرایشات آن بر خلاف شما ناسیونال- چپها معتقد هستند که انقلاب کمونیستی تنها در سطح بین المللی امکان پذیر است. انتشار مقالات انترناسیونالیستها توسط چپ سرمایه ، صرفا در خدمت منافع ضد انقلابی آنان و در راستای ایجاد اغتشاش فکری و توهم پراکنی در فضای سیاسی است. بنابراین عملکرد آنها تنها در خدمت منافع بورژوازی است تا حصاری ایجاد کنند بین فضای سیاسی پرولتری و عناصر جدیدی که در جستجوی مواضع انترناسیونالیستی هستند. به بی اعتبار کردن چپ کمونیست خاتمه دهید.صدای انترناسیونالیستی
30 خرداد 1389[1] نگاه کنید "بسوی انقلاب" شماره 30 و سایتشان
[2] از پاسخ این محفل به نامه (آ) بتاریخ 26 دسامبر 2009
[3] منبع بالا