از فراخوان همبستگی
جریان کمونیست بین المللی حمایت کنید !


کارگران بخش های مختلف پرولتاریای ترکیه برای گسترش و تداوم مبارزه خود " پلاتفرم مبارزه کارگران" را تشکیل داده اند. آنها برای ادامه مبارزه شان نیازمند کمک مالی هستند. جریان کمونیست بین المللی چنین فرصتی را مهیا کرده است که شما می توانید به طور مستقیم به " پلاتفرم مبارزه کارگران" کمک مالی کنید. ما سعی کردیم به وظیفه انترناسیونالیستی خود عمل کنیم و از همه هم خواستاریم ، برای تداوم این نبرد طبقاتی در حد توان کمک نمایند. برای کمک مالی و دانستن بیشتر دربارۀ مبارزه پرولتاریای ترکیه ، لطفا از لینک زیردیدن کنید:

ترکیه: فراخوان به همبستگی با " پلاتفرم مبارزه کارگران"


حملات بورژوازی جهانی هستند - مبارزه ی طبقاتی نیز جهانی هست! مبارزه پرولتاریای ترکیه به عنوان بخشی از مبارزه طبقاتی بین المللی باید ادامه پیدا کند. مبارزه آنها همبستگی طبقاتی واقعی را نشان داده است ، سلاح قدرتمند در برابر حملات بورژوازی. نبـرد طبقاتی آنها ، شایسته عالـی تـرین همبستگی ها است ، در ایفای وظیفه انترناسیونالیستی مان کوشا باشیم.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران!


25 اردیبهشت 1389

صدای انترناسیونالیستی