از کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی دیدن کنید!
گرایشات راست و چپ سرمایه با توجه به منابع سرشاری که دارند، قادر به مهندسی افکار عمومی هستند. انترناسیونالیستها در انزوای مطلق از مواضع و اهداف پرولتری دفاع می کنند. صدای انترناسیونالیستی در راستای پیشروی مواضع انترناسیونالیستی، مقالات و مطالب کوتاه را به زبان فارسی در کانال تلگرامی درج خواهد کرد. همچنان سایت صدای انترناسیونالیستی بازتاب کننده مواضع صدای انترناسیونالیستی به زبانهای فارسی و انگلیسی خواهد بود. آدرس کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی را به اطلاع دیگران برسانید ودر تبلیغ آن کوشا باشد. با جستجوی واژه @intvoice   میتوانید وارد کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی بشوید، یا مستقیما با لینک زیر وارد کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی بشوید:

https//t.me/intvoiceصدای انترناسیونالیستی
17 بهمن 1397