خطوط اصلی مواضع :   حمایت از صدای انترناسیونالیستی

  • جنگ جهانی اول نشان داد که سرمایه داری بعنوان یک نظام اجتماعی وارد دوره انحطاط شده است. تنها دو آلترناتیو برای این سیستم وجود دارد : انقلاب کمونیستی یا نابودی بشریت.

  • در عصر ما، طبقه کارگر تنها طبقه انقلابی است و تنها این طبقه اجتماعی است که میتواند انقلاب کمونیستی را انجام دهد و به بربریت سرمایه داری پایان دهد.

  • بعد از آنکه سرمایه داری وارد دواران انحطاط خود شد، اتحادیه های کارگری در سراسر جهان تبدیل به ارگانهای نظام سرمایه داری شدند. وظیفه اصلی اتحادیه ها کنترل طبقه کارگر ومنحرف کردن مبارزه طبقاتی کارگران است.

  • در عصر انحطاط و گندیدگی سرمایه، شرکت در نمایشات انتخاباتی و سیرک پارلمان تنها در جهت تقویت توهمات دمکراسی است. سرمایه داری دمکراسی و سرمایه داری دیکتاتوری دو روی همان سکه هستند، بربریت سرمایه داری.

  • تمامی جنبشهای ملی ضد انقلابی، بر علیه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی هستند. جنگ آزادیبخش ملی یک نیروی پیاده در اختلافات امپریالیستی است.

  • علت شکست انقلاب اکتبر، شکست موج انقلاب جهانی، مخصوصأ شکست انقلاب آلمان که منتهی به انزوای انقلاب اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن شد.

  • تمامی احزاب چپ ارتجاعی هستند، استالینیستها، مائوئیستها، تروتسکیستها و آنارشیستهای رسمی وغیره دستگاه سیاسی سرمایه را نمایندگی می کنند.

  • کلیه دولتهای به اصطلاح "سوسیالیست" یا "کمونیست" که در شوروی، اروپای شرقی، چین، کوبا و غیره بر سر کار آمدند تجلی شکل ویژه از بربریت سرمایه داری بوده و هستند، سرمایه داری دولتی.

  • سازمان انقلابی پیشقراول پرولتاریا را تشکیل میدهد و یک فاکتور فعال در تکامل و تعمیم آگاهی طبقاتی است. سازمانهای انقلابی تنها میتوانند شکل اقلیت انقلابی به خود بگیرند که وظیفه شان نه سازماندهی طبقه کارگر یا کسب قدرت بجای طبقه کارگر ، بلکه رهبری سیاسی – یک قطب نمای سیاسی است، بطوریکه شفافیت سیاسی سازمان انقلابی و نفوذ آن در طبقه کارگر از عناصر اصلی برای امکان انقلاب کمونیستی هستند.

تعلق سیاسی:
مواضع، نظرات و فعالیت گرایشات سیاسی پرولتری، محصولی از تجربیات گذشته طبقه کارگر و درسهائی که سازمانهای سیاسی طبقه کارگر درطول تاریخ این طبقه کسب کرده اند. لذا صدای انترناسیونالیستی ریشه های خود را در اتحادیه کمونیستها، انترناسیونال اول، جناح چپ انترناسیونال دوم، انترناسیونال سوم، مخصوصاٌ جناح چپ انترناسیونال سوم و فراکسیونهائی که در مقابل انحطاط انترناسیونال سوم وظیفه سترگ دفاع از مواضع پرولتری و کمونیستی را بر عهده گرفتند، فراکسیونهای هلندی – آلمانی و بویژه فراکسیون کمونیست چپ ایتالیا میداند و از سنت کمونیست چپ دفاع می کند.
از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!

رکن اساسی کار انقلابی، دخالت سیستماتیک و ارائه چشم انداز برای تکامل مبارزۀ طبقه کارگر است. وجود یک گرایش انقلابی هر چند بسیار ضعیف مظهر آنتاگونیسم میان دو طبقه اجتماعی است. یک گرایش انقلابی بارومتر مبارزه طبقاتی است.

بر خلاف دستگاه تبلیغاتی بورژوازی که از منابع سرشاری برخوردارند، یک گرایش انقلابی تنها توسط کسانی که علیه نظام سرمایه داری، استثمار، بردگی مزدی وغیره هستند، حمایت می شود. صدای انترناسیونالیستی حقیقتا انترناسیونالیست است و هیچ توهمی به ملت، دموکراسی، چپ دستگاه سیاسی سرمایه ندارد و از سنت چپ کمونیست دفاع می کند. صدای انترناسیونالیستی برای تحقق امر انقلاب کمونیستی می رزمد و در مبارزۀ خود و در دفاع اش از ارزش ها و پرنسیپ های پرولتری به حمایت شما نیاز دارد. از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید.

از کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی دیدن کنید!

با جستجوی واژه @intvoice   میتوانید وارد کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی بشوید، یا مستقیما با لینک زیر وارد کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی بشوید: https//t.me/intvoice


منتشر شد!
جزوه ای در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگری

هم زنجیران!
انترناسیونالیستها!
مخالفان بردگی مزدی!
گرایشات راست و چپ سرمایه با توجه به منابع سرشاری که دارند، قادر به مهندسی افکار عمومی هستند. انترناسیونالیستها در انزوای مطلق از مواضع و اهداف پرولتری دفاع می کنند. کمک کنید تا روایت و افق انترناسیونالیستها از مبارزات و اعتصابات کارگری بدست دیگر هم طبقه ای هایمان برسد.