سازمان کارگران کمونیست منتشر کرد:

آگاهی طبقاتی و سازمان انقلابی