شکست جنبش سبز !
سر انجام جنبش سبز در بیست دوم بهمن ماه 1388 تحت هژمونی جناح مغلوب سرمایه توقف کرد، شکست جنبش سبز به همراه خود یاس و سردرگمی برای کارگران ، زحمتکشان و اقشار میانی جامعه بوجود اورد و در صورتی که پیروز می شد دوباره یک ضد انقلاب دیگر بر ما حاکم می گردید.

اصلا بنا نبود که جنبش سبز برای کارگران و زحمتکشان و اقشار میانی جامعه دموکراسی به ارمغان بیاورد ، دموکراسی واقعی از خلال مبارزات طبقاتی کارگران شکل می گیرد .

خواست جناح مغلوب ایست دادن به این جنبش سبز بود که می توانست از تحت انقیاد بودن ان جناح در صورت تشدید شدن مبارزه طبقاتی خارج شود ، رهبران جنبش سبز به همراه تمامی سازمانها و احزاب بورژوازی از سلطنت طلبان گرفته تا مجاهدین ، توده ای ، اکثریتی ، فدایی ، حزب کمونیست کارگری و تمام کسانیکه از کارگران و زحمتکشان می خواستند که در جنبش سبز متشکل شوند به همراه مدیای امپریالیستی ، ضد انقلاب و مخالف دموکراسی واقعی برای توده های مردمی هستند .

جنبش سبزی ها هم فریب خوردند و هم فریب دادند ، فریب خوردند چرا که می خواستند به بهانه میر حسین موسوی و کروبی اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دهند و فریب دادند زیرا که این یک جنبش اعتراضی است که یک سر ان بورژوازی مغلوب وسر دیگر ان کارگران و زحمتکشان هستند ، یعنی جنبش اعتراضی همه با هم ، جنبشی که نمی خواست مرز طبقاتی و خواستها و مطالبات مردمی روشن شود چرا که در صورت شفاف شدن مطالبات اساسی مردم ، این جنبش نمی توانست انها را ادا کند ، جنبشی که برای تداوم عمر خود محتاج فریفتن مردم با شعار های کلی و ذهنی است تا واقعیت های ملموس و مطالبات حقیقی پنهان بماند.

24 بهمن 1388
A