اول مارس:
برای وحدت در مبارزه از همۀ استثمار شدگان
گرایش کمونیست انترناسیونالیستی
برگردان فارسی از صدای انترناسیونالیستیحمله به کارگران مهاجر حمله به کل طبقۀ کارگر است.
پاسخ هم بدون تقسیمات قومی باید محکم باشد!


اعلامیه ای که بمناسبت "روز بدون مهاجران : 24 ساعت بدون ما" صادر شده است.


شورش «روزارنو» در کالابریا به طور خلاصه شرایط زندگی و کارغیر انسانی اکثریت بزرگی از کارگران مهاجر را مورد توجه رسانه ها قرار داد. علاوه بر این بحران در سیستم تولیدی ، لایه های عظیمی از طبقۀ کارگر را ، صرف نظر از ملیت به زیر خط فقر کشانده است. در این زمینه خشونت بین گروههای قومی فاجعه بار است ، بین گروه های مختلفی از استثمار شدگان که بر مبنای رنگ پوست تقسیم شده اند اما در معرض همان شرایط اجتماعی مشترک ، یعنی محروم از کنترل ابزار تولید و دراغلب موارد محروم از امرار معاش هستند و پس از آنکه از کار کنار گذاشته شدند مانند یک تکه ماشین آلات بی فایده دور ریخته میشوند.

به همین خاطر در حالیکه ما معتقد هستیم ، این درست است که شرایط استثمار و ظلم و ستم بیش از حد از پرولتاریای مهاجر را باید محکوم کرد [اما] ما همچنین بر این باوریم که ، ضروری است تا به همۀ کارگران مزد بگیر ، خواه بومی یا مهاجر فراخوان مبارزه را بدهیم. از طرف دیگر ما باید روشن سازیم که حتی در میان مهاجران نیز استثمارگران ، کارفرمایان و روسای کوچک وجود دارد که همچون انگلها از عرق خون کارگران و همتراز با بورژوازی ملی زندگی می کنند. استثمارگران و استثمارشدگان ، صرفنظر از ریشه قومی ، منافع مادی متفاوتی دارند!

سیاست طبقه حاکم ، کارفرمایان و سیاستمداران از هر موسسه ای و در هر فرصتی در راستای تعمیق اختلافات در درون طبقه کـارگـر است ، به این دلیل روشـن که ، هر چقدر ما بیشتر تقسیـم می شویم و در تفرقه باشیم ، قدرت آنها افزایش پیدا می کند. سیستم امتیاز برای اجازه اقامت که به تازگی در ایتالیا مرسوم شده ، تنها در خدمت افزایش شرایط عدم اطمینان و احتمال باج گیری از کارگران مهاجر و در نتیجه وخیم تر شدن شرایط تمام کارگران است. اگر زندگی پرولتاریای مهاجر امروز کاملا بر کارفرمایان ، عوامل آنها و نیز عناصر جنایتکاری که از طریق فروش قراردادهای فرضی یا واقعی با قیمت های باور نکردنی بستگی دارد ، فردا این عدم اطمینان بیشتر نیز افزایش خواهد یافت. شرایط کارگران موقتی که حالا بکار گرفته میشوند و فردا دور انداخته می شوند ، بخاطر توافق نامه های مختلفی که بین رهبران ، اتحادیه ها و دولت رسیده است ، در حال حاضر ، در حال گسترش است و برای کارگران مهاجر نُرمی با هزینه های مخرب انسانی شده است.

هدف سرمایه بین المللی فشار برای کاهش دستمزدها به زیر ارزش آنها است ، پائین تر از آنی که برای زندگی ضروری است ، چیزیکه کاهش پایدار دستمزدها را در تمام بخشهای کار مزدی به ارمغان آورده است ، چرا که امروز دستمزدها برای فقیرترین و استثمار شده ترین اقشار از پرولتاریای جهانی نقطه مرجعی برای تمام کارفرمایان شده است. همه اینها ناشی از بحران اقتصادی جهانی است که کارفرمایان را مجبور به افزایش استثمار به منظور حفظ سود صنعتی و اندیشه مالی هیولائی کرده است. بحران امکان مانور را برای بورژوازی تنگ کرده است. علاوه بر افزایش استثمار وحشیانه از ضعیف ترین بخشهای پرولتاریا ، به عبارت دیگر ، مهاجران ، جوانان و زنان ، این امر همچنین منجر به دگرگونی هائی در تنش های درون امپریالیستی بسـوی جنـگ می شود و ریاکارانه تحت عنوان مداخلۀ بشر دوستانه یا در دفاع از تمدن و دین [توجیه می شود].

همه اینها با نژادپرستی تسهیل می شود - توسط یک کمپین وسواس و شرم آوری که به تمام معنی از (نبود) اطلاعات تغذیه می شود - بخش بزرگی از پرولتاریا را که هویت طبقاتی خود را از دست داده و یا هرگز آن را بدست نیاورده است ، مسموم می کند این حتی بیشتر در مورد آگاهی طبقاتی صادق است. نژادپرستی توسط زندگی مادی تقویت می شود و نماد وحشیگری اخلاقی برای هر جامعه ای است که بر اساس استثمار و ظلم و ستم بنیان نهاده شده که برای پرولتاریای مهاجر حتی به معنای استثمار و ظلم و ستم بیشتر است ، تحریک شده توسط ارتجاعی ترین و کثیف ترین بخش از بورژوازی اما بسیار مفید و قابل استفاده برای بورژوازی به عنوان یک کل.

ما می توانیم و باید در مقابل کارفرمایان ، دولت آنها و نژادپرستی آنها ، قوانین ارتجاعی و ضد کارگری مبارزه کنیم ، چرا که استثمار بیشتر از پرولتاریای مهاجر به معنای استثمار بیشتر برای همه است. تنها یک طبقه کارگر متحد در زمین واقعی مبارزه ضد سرمایه داری ، نه بر اساس مانورهای اتحادیه ای که همیشه می تواند به شکست بیانجامد و فراتر از آن و بر علیه تقسیمات قلابی مذهبی ، قومی و زبانی [مبارزه را پیش ببرد]. تنها یک حزب انقلابی در سطح بین المللی عاری از هر گونه باقیمانده های سیاسی از استالینیسم و فرصت طلبی می تواند راه را از این جامعۀ وحشتناک نشان دهد.

نه به همه قوانین ضد مهاجرت دولت بورژوا!

نه به نژادپرستی و استثمار!

برای احیای مبارزه طبقاتی و حزب انترناسیونالیستی پرولتاریا!

کارگران مهاجر و ایتالیایی : همان طبقه ، همان مبارزه!


مترجم : فیروز