نژاد پرستی در ایتالیا
طبقۀ کارگر طبقه ای از مهاجران استگرایش کمونیست انترناسیونالیستی
برگردان فارسی از صدای انترناسیونالیستینوع بخصوصی ازنژادپرستی زشتی در حال تصرف همه اقتصادهای پیشرفته منجمله "قلعه اروپا" است. ما ترجمۀ اعلامیه رفقای ایتالیائی مان «نبرد کمونیستی» را که در پاسخ به حملات دولت که در قالب دولت دست راستی برلوسکنی به کارگران مهاجر صادر شده است ، چاپ می کنیم.

همان ویژگی ها همانند ایتالیا در اینجا [بریتانیا] نیز اعمال می شود. پس از سالها تحمل مهاجرت به منظور پایین بردن دستمزدها دولت در مقابل یک بحران غیر قابل حل سرمایه داری ، به دشمنی عامه پسند علیه کولیها ، انسانهائی از تبارآفریقای شمالی و حتی کارگران چینی دامن میزند.

برای اینکه مثالی بزنیم ، حدود 40،000 چینی در شهر «پراتو» نزدیک فلورانس برای یک دهه یا بیشتر در کارخانجاتی با حقوق کمتر و شرایط کاری بدتر کار کرده اند که متعلق به 4،200 شرکت چینی است که در واقع در این شهر ثبت شده است. این مسئله مجددا کارخانجات کم دستمزد را به اروپا بازگردانده است (در حالیکه همان زمان 11،000 شغل نساجی از سال 2000 از شهر ناپدید شده است). یک سوم از جمعیت 180.000 نفر شهر «پراتو» مهاجر و حدود دو سوم این مهاجران چینی هستند. تجارت غیر قانونی کارخانجات کم دستمزد بدون اطلاع مقامات ایتالیایی بوده ، چیزی که در تبانی [با مقامات ایتالیائی] تا امسال بوده است. در حال حاضر ، با رکود اقتصادی که دامنگیر ایتالیا شده و صاحب یک کارخانه نساجی (یکی از اعضای حزب نژادپرست لیگ شمال) که شهردار «پراتو» شده و با مقامات شروع کرده اند تا به خوابگاهها و کارخانه ها یورش ببرند جائیکه که کارگران زندگی می کنند تا آنها را دور بریزید. بسیاری از کارگران برای ماهها کار نکرده اند و هیچ کاغذی ندارند ، به طوری که آنها نمی توانند به چین برگردند (چیزی که درهر صورت از برسمیت شناختن آنها اجتناب می ورزد) و آنها هم اکنون در یک حالت برزخی زندگی می کنند. این چنین است زندگی غیر انسانی یک مهاجر در سیستم مدرن دولت سرمایه داری.

برای اطلاع بیشتر از حوادث به دو اعلامیه زیر مراجعه کنید. اولی به مبارزۀ کارگران مهاجر از آفریقای شمالی در کالابریا (مسلما فقیرترین منطقه در ایتالیا) و دومی برای سازماندهی تظاهرات اول مارس برای متحد کردن تمام کارگران علیه کمپین نژادپرستانه دولت ایتالیا. نیازی به گفتن نیست که ما به طور کامل مضمون آنها را قبول داریم.

  • همبستگی با کارگران «روزارنو» ، علیه حبس و قفس های آهنین کارفرمایان
  • اول مارس : برای وحدت در مبارزه از همۀ استثمار شدگانمترجم : فیروز