(فراخوان به هواداران چپ کمونیست (استرالیامقدمه صدای انترناسیونالیستی:

فراخوان زیرین که به انترناسیونالیستها و از جمله به ما توسط هواداران چپ کمونیست (استرالیا) ارسال شده است ، توسط صدای انترناسیونالیستی به فارسی بر گردانده شده است. فراخوان اصول انترناسیونالیستی را پیش رو قرار میدهد ، چیزی که ما خوش آمد می گوئیم. ما به خوانندگانمان توصیه می کنیم که با این رفقا تماس بگیرند.

رفقا!

امروز بشریت با آن اتمام حجتی مواجه است که در آستانه جنگ جهانی اول با آن مواجه بود ، با توجه به کلام روزا لوکزامبورگ و پیش از او فریدریش انگلس - سوسیالیسم یا بربریت.

نظام سرمایه داری جهانی بدترین بحران اقتصادی را بعد از زمان رکود بزرگ اقتصادی به خود دیده است ، طبقه کارگر متحمل بدترین فشارهای ناشی از این ضربه است ، در همه جا با انجماد دستمزدها ، کاهش مشاغل و بدتر شدن شرایط کار مواجه ایم. تهدیدات جهانی فاجعه محیط زیست ، بیشتر از قبل امکان پذیر بنظر میرسد. درگیری های خونین و بی رحمانه در سراسر جهان جاری است - از عراق تا افغانستان ، سومالی تا سودان ، کلمبیا تا مکزیک.

در مقابل این تجلی از جامعه رو به مرگ ، ما جوانه های دنیای جدید را نیز می بینیم – بدون استثمار یا ظلم و ستم ، بدون فقر یا کمبود ، بدون جنگ یا مرزهای ملی – در مبارزۀ طبقاتی از طبقه کارگر جهانی.

منشاء چپ کمونیست در جریانات چپ از انترناسیونال کمونیستی است که به عنوان پاسخ پرولتری به اپورتونیسم در غلتیدن آن [انترناسیونال کمونیستی] هنگامی که با عقب نشینی موج انقلاب جهانی در دهۀ 1920 مواجه شده بود. در حالیکه چپ کمونیست در بسیاری از کشورها حضور داشت بیشترین نمایندگان برجستۀ آن در آلمان ، هلند ، ایتالیا و روسیه دیده می شدند. در دوره ضد انقلاب که در اواخر دهۀ 1920میلادی شروع شد ، آن چپ کمونیست بود که ثابت کرد از سر سخت ترین مدافعان انترناسیونالیسم پرولتری است و جدی ترین در ارائه ترازنامه از موج انقلاب است.

در حالی که هواداران چپ کمونیست در استرالیا موجود هستند ، در این مرحله آنها تنها به عنوان افرادی هستند که عمدتا متحمل انزوای سیاسی بزرگی هستند. به منظور مداخله موثر در مبارزه ی طبقاتی ، لازم است که انقلابیون خود را در یک سازمان سیاسی سازماندهی کنند ، تاسیس شده بر اساس مواضع و اصول مشترک.

با این حال ، در حال حاضر تشکیل فوری چنین گروهی در دستور کار در استرالیا نیست. در حال حاضر چیزی که مورد نیاز است گردهم آمدن انترناسیونالیست ها برای بحث و تبادل نظر با هدف شروع و حفظ ارتباط بین رفقا (به خصوص کسانی که از نظر جعرافیائی ایزوله شده هستند) و روشن شدن مواضع سیاسی جمعی که از برنامه کمونیستی امروزه دفاع می کند.

بنابراین ، ما درخواست شروع بحث های سازمان یافته بین همه هواداران چپ کمونیست در استرالیا می کنیم. پیشنهاد شده که مباحث تحت نام : «شبکه همکاران کمونیست انترناسیونالیست» انجام شود.

ما پیشنهاد می کنیم معیارها برای مشارکت [در مباحث] توافق با ابتدایی ترین مواضع چپ کمونیسم امروزه باشد:

  • جنگ امپریالیستی و جنبش های ملی از هر گونه چیزی برای ارائه به طبقه کارگر ندارند جز مرگ و نابودی. طبقه کارگر باید در مقابل تمامی کمپ های بورژوازی بایستد. با دعوت کردن آنها [پرولتاریا] که طرف یکی یا جناح دیگری را بگیرد ، بورژوازی کارگران را تکه تکه می کند و آنها را به قتل عام برادران و خواهران طبقاتی خود منجر می کند.

  • مجلس و انتخابات بورژوائی یک سیرک هستند. "دموکراسی" سرمایه داری در ریشه تفاوتی با هیچ نوع از دیکتاتوری سرمایه داری ندارد. هر فراخوان به شرکت در سیرک پارلمان تنها می تواند این دروغ را تقویت کند که انتخابات پارلمانی انتخاب واقعی برای استثمارشدگان است.

  • همه اتحادیه ها ارگانهای نظام سرمایه داری هستند و در خدمت آن عمل می کنند. نقش اساسی اتحادیه ها ایفای نقش پلیس در درون طبقه کارگر و خرابکاری در مبارزات آن است. به منظور دفاع از منافع فوری خود ، و در نهایت برای انجام و پیروزی انقلاب ، طبقه کارگر باید خارج ازاتحادیه ها و در مقابل اتحادیه ها مبارزه کند.


همه کسانی که علاقمند به شرکت در مباحث هستند تشویق می شود با آدرس زیر مکاتبه کنند:

InternationalistWorker@gmail.com

ما همچنین از هر گونه نظرات ، پرسش ها و انتقادات شما استقبال میکنیم.

با درودهای رفیقانه کمونیستی

Fabius, Jack, Max, Niccolo, Thomas