! زنده باد مقاومت قهرمانانه کارگران تکل


بر علیه سیاست ضد کارگری (سیاست C-4) دولت ترکیه هزاران کارگرکمپانی تکل مبارزه قهرمانانه ای را شروع کرده اند. هزاران کارگر از تمامی شهرهای ترکیه در آنکارا تجمع کرده اند تا با چنگ و دندان علیرغم سرکوب وحشیانه دولت پلیسی از سطح معیشت خود دفاع کنند.

پرولتاریای تکل ابتکار عمل را بدست گرفته است و مهر خودش را برحوادث میزند. آنها دیگر بخشها ، کارگران قند ، بخش آتش نشانی ، بخش بهداشت و دانشجویان را بدنبال خود میکشند و خودشان را بعنوان یک نیروی اجتماعی مستقل بنا نهاده اند که برای منافع خاص خود مبارزه میکنند.

وظایف اصلی اتحادیه ها کنترل طبقه کارگر و انحراف دادن مبارزه طبقاتی کارگران است. مبارزه مستقل شما که خارج از چهارچوب اتحادیه ها انجام میگیرد یک منبع الهام بخش به دیگر کارگران در جهان است. همین است ، شبح مبارزه طبقاتی که بورژوازی بیش از هر چیزی از آن وحشت دارد.

جنبش شما همبستگی واقعی طبقاتی را نشان داد ، یک سلاح قدرتمند در مقابل حملات بورژوازی. مهم نیست به چه زبانی صحبت می کنیم ، مشخصه مشترک ما این است که به طبقه کارگر تعلق داریم و ملت برای ما بیگانه است.

ما خودمان را در کنار شما میدانیم و با مبارزه شما اعلام همبستگی می کنیم. ما چیزی برای از دست دادن نداریم جز زنجیرهایمان و جهانی که بدست خواهیم آورد.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران!


3 بهمن 1388

صدای انترناسیونالیستی


*******************************
برای اطلاع بیشتر از مبارزات پر شکوه کارگران تکل ، مطالعه پیوند زیرین را توصیه می کنیم:

Solidarity with Tekel workers' resistance against government and unions!