:ترجمه هائی از متون چپ کمونیست


 انقلاب آلمان  مبارزۀ طبقاتی
 طفیلی گری سیاسی

 فـاشـیـسم و انترناسیونالیسم

 نژادپرستی و خارجی ستیزی


 حق تکثیر (کپی رایت) و موضع انترناسیونالیستی
 چپ دستگاه سیاسی سرمایه